Gegevens Stichting Diversiteitsland 
Opgericht 5 augustus 2008
RSIN 819806973
Rechtsvorm Stichting
Rekeningnummer : NL45 ABNA 0545 5303 69
KVK  34309272  Amsterdam 

Postadres: Postbus 92073
1090 AB Amsterdam

Bezoekadres: Timorplein 29

1094 CC Amsterdam

Contact:
Telefoonnummer : 020- 8932481
E-mailadres info@diversiteitsland.nl
Internetadres www.diversiteitsland.nl

De stichting heeft als vestigingsplaats Amsterdam

Stichting Diversiteitsland is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling. De stichting voldoet aan de bepalingen van artikel 1a lid 1 letter j van het Uitvoeringsbesluit van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 en de leden 7 en 8 van dat artikel en wel als volgt:
 

A. de officiële naam luidt: Stichting Diversiteitsland te Zaanstad

B. de stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34309272; het RSIN nummer is 819806973;

C. Het postadres van de stichting Postbus 92073, 1090 AB Amsterdam
D. Het bezoekadres van de stichting is Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam
E. Het e-mailadres: info@diversiteitsland.nl
F.  Telefoonnummer : 020- 8932481
G. Rekeningnummer : NL45 ABNA 0545 5303 69

H. De statuten zijn vastgesteld blijkens akte van 5 augustus 2008 door voor Mr S.N.CM. Alsema-van Duin, notaris te Purmerend.

Op 3 december 2019 zijn de statuten gewijzigd. Klik hier voor de actuele statuten van Stichting Diversiteitsland.

I. De statutaire doelstelling van de stichting luidt: 

De stichting heeft ten doel het bevorderen van: 

1. gelijkwaardig deelname van sociaal-economisch zwakkeren en allochtonen* aan het maatschappelijke verkeer, enerzijds door het wegnemen van blokkades, anderzijds door het versterken van hun eigen kracht; alsmede 
2. ontmoetingen en acceptatie van mensen met verschillende achtergronden casu quo culturen in de samenleving. 

* De stichting verstaat onder een allochtoon: een persoon die in Nederland woonachtig is en waarvan ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
3 De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: 
a. het opzetten en ontwikkelen van projecten die gericht zijn op het bevorderen van de emancipatie en participatie van mensen in de multiculturele samenleving;
b. het organiseren van evenementen, conferenties, evenementen, debatten, tentoonstellingen en bijeenkomsten op het gebied van kunst en cultuur en actualiteiten;

c. het geven van advies, training, voorlichting en het doen van onderzoek,

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

J. Het bestuur van de stichting is thans samengesteld uit : 
Drs dhr. Armand Sag (voorzitter)
Dhr. M. Bayraktar (penningmeester)
Drs Mw. Julia Houwer (secretaris)
Bestuursleden besluiten bij meerderheid va stemmen. Het bestuur verricht hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij worden ondersteund door de directeur en overige medewerkers. Lees hier meer over de bestuursleden. 

K. Voor actuele informatie klikt u hier voor het jaarverslag, beleidsplan en brochures van onze activiteiten MON€Y SCHOOL en Turkse Ouderenraad 2017 (Senioren College en Alzheimer Theehuis) 

L. baten en lasten: 

De stichting werft zelf actief geld of goederen onder derden en wendt haar vermogen en haar directe vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aan voor gemelde doelstelling; indien een negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen. 

(statuten) Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

1. inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten;

2. schenkingen, erfstellingen en legaten;

3. subsidies en donaties;

4. alle andere verkrijgingen en baten.

De opbrengsten bedroegen in het boekjaar 2017 en 2018 respectievelijk € 133.240 en € 134.045 de lasten waren in die jaren respectievelijk € 127.891 en € 197.657 zodat in 2017 een postief resultaat werd behaald van € 5.349 en in 2018 een negatief resultaat werd behaald van - € 63.612 dat in beide jaren ten bate/laste van het eigen vermogen is gebracht;
het bestuur is voornemens de bestedingen in het jaar 2019 te continueren conform het beleid in de jaren 2017 en 2016. 

Rekening van baten en lasten

Onze jaarrekening laat een negatief vermogen zien aan het einde van het kalenderjaar. Dit komt omdat wij in schooljaren werken en onze financiering binnen krijgen. We hebben dan te maken met een zogenaamd gebroken boekjaar. Bijna alle financiers betalen pas in januari of aan het einde vh schooljaar na de verantwoording. In overleg met de accountant en de notaris zijn we nu aan het overgaan naar een jaarrekening per schooljaar. 

De eerstvolgende jaarrekening is een tussenstap en zal dan over periode 2019 tm juli 2020 zijn (dus die volgt in najaar 2020) 

De jaarverslagen 2018-2019 van Stichting Diversiteitsland omvat het programma MON€Y SCHOOL en Turkse Ouderenraad.

Wilt u een hardcopy van ons jaarverslag? Stuur dan ons een email met uw verzoek en vermeld uw postadres. 

 

In september 2020 kunt u het eerstvolgende jaarverslag verwachten, met gegevens over het schooljaar 2019-2020. In de tussentijd kunt u ons volgen via de nieuwsbrief, op Facebook of de website. 

 

Voor meer informatie klikt u op de hieronder staande jaarverslagen of  beleidsplan of naar de websites voor brochures en activiteiten MON€Y SCHOOL en Turkse Ouderenraad 2018-2019 (Senioren College en Alzheimer Theehuis)

Schermafbeelding 2019-06-28 om 17.42.40.
Schermafbeelding 2018-03-09 om 19.52.53.
cover beleidsplan.png